TOP GRANITE s.r.o.
Sídlo: Smilovice, Újezd 66, 294 42, tel.: 326 357 290, 603 279 117,  IČ: 25716468, DIČ: CZ 25716468, zápis. v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 63800

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu

www.eshop.topgranite.cz - spotřebitelé

 

1.         Úvodní ustanovení

1.1       Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“ či „OP“) obchodní společnosti TOP GRANITE s.r.o., IČ: 25716468, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 63800 (dále jen „prodávající“ upravují ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s takovou smlouvou, uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webové stránce www.eshop.topgranite.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky jsou tak součástí kupní smlouvy.

1.2       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3       Práva a povinnosti stran neupravené kupní smlouvou vč. těchto obchodních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), za předpokladu, že kupující je spotřebitelem.

1.4       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5       Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7       Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí, a že byl na tyto obchodní podmínky dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a měl tak možnost se s nimi před uzavřením kupní smlouvy seznámit.

1.8       Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného splnění a není volně přístupná třetím stranám.

 

2.         Uživatelský účet

2.1       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.         Objednávka, uzavření kupní smlouvy

3.1       Veškerá prezentace zboží určeného prodávajícím k prodeji, umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, není návrhem na uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

            3.4.1     objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), zejm. druh a množství zboží, kupní cena vč. daní a poplatků,

            3.4.2     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

            3.4.3     informace o nákladech spojených s dodáním zboží, zejm. balné a cena dopravy (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky není přijetím objednávky, není-li v oznámení o obdržení objednávky výslovně uvedeno jinak.

3.6       Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající je však oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, telefonní hovory) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.         Cena zboží a platební podmínky

4.1       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

            4.1.1     v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Újezd 66, Smilovice

            4.1.2     v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (ke kupní ceně a nákladům na dopravu je přičten poplatek ve výši 40 ,- Kč)

            4.1.3     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6742068001/5500 vedený u Raiffeisen bank (dále jen „účet prodávajícího“);

            4.1.4     online platbou prostřednictvím platební brány Gopay

4.2       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Cena balného a přepravy je uvedena (kalkulována) v objednávce. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 1 týdne ode dne, kdy prodávající vyzve kupujícího k úhradě kupní ceny. V případě prodlení s úhradou je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

4.5       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6       Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny předem zejm. v těchto případech:

            4.6.1     v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle těchto obchodních podmínek,

            4.6.2     eviduje-li u kupujícího dluh, nebo pokud se kupující již v minulosti dostal do prodlení s úhradou ceny,

            4.6.3     jedná-li se o zboží, které bude upraveno dle požadavků kupujícího, ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8       Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5.         Odstoupení od kupní smlouvy

5.1       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.2       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@topgranite.cz

5.3       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.

5.4       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (nikoliv však náklady na dopravu) přijatou od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy budou splněny obě tyto podmínky:

            5.4.1 prodávajícímu bude včas doručen projev odstoupení od kupní smlouvy,

            5.4.2 prodávajícímu bude vráceno zboží,

a to buď v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. Byla – li platba provedena bezhotovostním převodem nebo dobírkou nebo nelze-li vrátit kupujícímu platbu v hotovosti, či je-li to možné jen s obtížemi, vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bezhotovostním převodem na účet, jehož číslo mu kupující sdělí písemně, či elektronickou cestou z e-mailové adresy, kterou kupující uvedl jako kontaktní při objednávce zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

5.5       Náklady na vrácení zboží (balení + doprava) nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6       Prodávající nejpozději do 5 dnů od přijetí zboží zkontroluje jeho stav. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7       V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba ve prospěch prodávajícího poukázána (v případě platby bezhotovostním převodem) nebo na účet, jehož číslo prodávajícímu kupující sdělí písemně, či elektronickou cestou z e-mailové adresy, kterou kupující uvedl jako kontaktní při objednávce zboží.

5.8       Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny delšího než 5 dnů.

5.9       Kupující bere na vědomí, že zboží zaslané prodávajícímu zpět na dobírku nebude převzato.

 

6.         Přeprava a dodání zboží

6.1       Způsob doručení volí kupující v objednávce zboží z následujících alternativ:

            6.1.1 osobní odběr ve skladu prodávajícího na adrese Újezd 66, 294 42 Luštěnice (zdarma)

            6.1.2 prostřednictvím dopravce TOPTRANS (zpoplatněno - cena dopravy zboží na adresu udanou kupujícím je smluvní cena přepravce a je závislá na hmotnosti a vzdálenosti přepravovaného zboží, přičemž cena za  smluvní dopravu je uvedena (kalkulována) v objednávce.

6.2       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího – Toptrans, může kupující zvolit jednu z variant pro dodací lhůtu:

            6.2.1     STANDARD – doručení do 24 hod.;

            6.2.2     TOPTIME – garance dopoledního doručení do 12 hod. (Příplatek ve výši 25% (slovy: Dvacet pět procent.) z ceny přepravního tarifu.);

            6.2.3     TOP-PRIVAT – večerní doručení 16-20 hod. (Příplatek 300,- Kč (slovy: Tři sta korun českých.));

            6.2.4     TOP-WEEKEND – sobotní doručení do 13 hod. (Příplatek ve výši 50% (slovy: Padesát procent.) z ceny přepravního tarifu + 500,- Kč. (slovy: Pět set korun českých.) paušál );nebo pro dodatkové služby spojené s doručením zboží:

            6.2.5     DOBÍRKA – výběr hotovosti za cenu zboží; (Příplatek ve výši 100,- Kč (slovy: Jedno sto korun českých.);

            6.2.6     TELEFONICKÁ AVIZACE – 1 hodinu před doručením (Příplatek ve výši 20,- Kč (slovy: Dvacet korun českých.));

            6.2.7     TOP-COMFORT – výnos zboží do patra za asistence příjemce (Příplatek 300,- Kč (slovy: Tři sta korun českých.) maximální hmotnost do 80 kg);

            6.2.8     TOP-COMFORT PLUS – výnos zboží do patra bez asistence příjemce (Příplatek 600,- Kč (slovy: Šest set korun českých.) maximálně 3 ks do celkové hmotnosti do 80 kg);

            6.2.9     ZPĚT EPAL – zpětné doručení palety typu EUR (Příplatek 50,- Kč (slovy: Padesát korun českých.) za 1ks);

6.3       Podrobnosti o dopravě a výše uvedených variantách služeb jsou uvedeny na webové adrese: www.toptrans.cz.

6.4       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující rizika veškerá spojená s takovou dopravou a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem přepravního listu bez výhrad kupující stvrzuje neporušenost obalu a nelze tak závadu v přepravě reklamovat.

6.7       Další práva a povinnosti smluvních stran mohou být upraveny dodacími podmínkami.

 

7.         Práva z vadného plnění

7.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

            7.2.1     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

            7.2.2     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

            7.2.3     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, přičemž kupující bere na vědomí, že výrobky z přírodního kamene vzhledem k povaze materiálu mohou mít vizuální odlišnosti – zejm. jiné barevné prokreslení, drobné odchylky v barevném odstínu,

            7.2.4     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

            7.2.5     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3       Ustanovení uvedená v čl. 7.1 a 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání, manipulace či ošetřování či působení živlů.

7.5       Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6       Při zaslání reklamace, je kupující povinen přiložit kopii nebo originál prodejního dokladu, dále je povinen popsat předmětnou vadu a přiložit aktuální kontaktní údaje (vč. emailové adresy).

7.7       Kupující bere na vědomí, že zásilka s vadným zbožím zaslaná prodávajícímu na dobírku nebude převzata.

 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

7.8       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit případný reklamační řád prodávajícího.

 

8.         Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo dodáním zboží v případě, že byla kupní cena uhrazena před dodáním zboží.

8.2       Kupující uzavřením kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3       Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající předal zboží dopravci nebo kdy si jej kupující vyzvedl prodávajícího.

 

9.         Ochrana osobních údajů

9.1       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2       Kupující souhlasí se zpracováním zejm. těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující může svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@topgranite.cz nebo písemně na adresu prodávajícího.

9.4       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

            9.8.1     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

            9.8.2     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,

            9.8.3     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto             informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou    úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.9       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10.       Doručování

10.1      Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při zadávání objednávky přes webové rozhraní, případně písemně na adresu uvedenou kupujícím při zadávání objednávky přes webové rozhraní. Takto odeslané zásilky se považují za doručené 5. pracovním dnem po odeslání.

10.2      Prodávajícímu může být doručováno na elektronickou adresu prodávajícího info@topgranite.cz případně písemně na adresu sídla prodávajícího. Takto odeslané zásilky se považují za doručené 5. pracovním dnem po odeslání.

 

11.       Mlčenlivost, ochrana práv duševního vlastnictví

11.1      Veškeré reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího je chráněn, zejm. podle autorského zákona. Výtvarná, fotografická a jiná díla nacházející se webových stránkách prodejce, paměťových nosičích atp. jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem.

11.2      V případě, že kupující bude chtít použít reklamní materiál, obrázky, fotografie, či jiné zobrazení zboží prodávajícího, za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, písemně (emailem) požádá prodávajícího o souhlas k užití reklamních materiálů, obrázků, fotografií, produktů a jiných děl prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že souhlas nemusí být udělen.

11.3      Reprodukce, převod, rozšiřování, nebo ukládání části nebo celého obsahu materiálu, obrázků, fotografií či jiného zobrazení zboží prodávajícího v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího je zakázáno. Dosahování přímého či nepřímého obohacení ze získaného materiálu, fotografií, obrázků (včetně materiálů na internetových stránkách prodávajícího by bylo jednoznačně neoprávněným užitím cizího majetku bez svolení oprávněné osoby.

 

12.       Závěrečná ustanovení

12.1      Pokud vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem.

12.2      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3      Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2017.

 

TOP GRANITE s.r.o. , Smilovice, Újezd 66, 294 42, IČ: 25716468, DIČ: CZ 25716468, zápis. v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 63800

 


 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Adresát (prodávající):

TOP GRANITE s.r.o.

Smilovice, Újezd 66, 294 42,

IČ: 25716468,

DIČ: CZ 25716468,

zaps. v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 63800

web: www.eshop.topgranite.cz

e-mail: info@topgranite.cz

tel.: +420 603 279 117

 

Tímto oznamuji odstoupení od kupní smlouvy o nákupu zboží:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Číslo objednávky:                                                                        Číslo faktury:

………………………………………………….                 ………………………………………………….

Datum objednání:                                                            Datum obdržení zboží:

…………………………………………………                  …………………………………………………..

 

Jméno a příjmení kupujícího: ............. ………………………………………………………………..

Adresa kupujícího: ……………………………………………………………………………………….

Adresa pro doručení: ……………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

Telefon:……………………………………………………………………………………………………….

Číslo účtu (pro vrácení kupní ceny):………………………………………………………………………

Datum a místo:…………………………………. ...

Podpis kupujícího: ......... ………………………….

 

Příloha: Kopie daňového dokladu (faktury)  

 


 

TOP GRANITE s.r.o.
Sídlo: Smilovice, Újezd 66, 294 42, tel.: 326 357 290, 603 279 117,  IČ: 25716468, DIČ: CZ 25716468, zápis. v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 63800

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu

www.eshop.topgranite.cz - podnikatelé

1.         Úvodní ustanovení

1.1       Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“ či „OP“) obchodní společnosti TOP GRANITE s.r.o., IČ: 25716468, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 63800 (dále jen „prodávající“) upravují ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s takovou smlouvou, uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webové stránce www.eshop.topgranite.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), tyto obchodní podmínky jsou tak součástí kupní smlouvy.

1.2       Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4       Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6       Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí, a že měl možnost se s nimi před uzavřením kupní smlouvy seznámit.

1.7       Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného splnění a není volně přístupná třetím stranám.

 

2.         Uživatelský účet

2.1       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.         Objednávka, uzavření kupní smlouvy

3.1       Veškerá prezentace zboží určeného prodávajícím k prodeji, umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, není návrhem na uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3       Nabídka zboží je uvedena na internetových stránkách a tato nabídka je aktuální, avšak prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost uvedeného zboží. Zboží okamžitě dostupné, je zboží uvedené jako-skladem.

3.4       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

3.5       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky není přijetím objednávky, není-li v oznámení o obdržení objednávky výslovně uvedeno jinak.

3.6       Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající je však oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, telefonní hovory) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

4.         Kupní cena a platební podmínky

4.1       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1 v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Újezd 66, Luštěnice

4.1.2 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (ke kupní ceně a nákladům na přepravu je přičten poplatek ve výši 40 ,- Kč)

4.1.3 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6742068001/5500 vedený u Raiffeisen bank  (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Cena balného a přepravy je uvedena (kalkulována) v objednávce. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 1 týdne ode dne, kdy prodávající vyzve kupujícího k úhradě kupní ceny. V případě prodlení s úhradou je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

4.4       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5       Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny předem.

4.6       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7       Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5.         Odstoupení od kupní smlouvy

5.1       Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím, zejména bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží delším 30 dnů.             

5.2       Prodávající i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen objednaného zboží v návaznosti na zvýšení cen u dodavatelů prodávajícího nebo došlo-li k výrazným změnám cen dopravy zboží a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na dopravu.

5.3       Nastane-li situace popsaná shora v tomto čl. 5.2. obchodních podmínek, je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodávky zboží, popř. navrhnout kupujícímu změnu ceny zboží nebo nákladů na dopravu. Pokud již kupující uhradil část nebo celou kupní cenu, je prodávající povinen převést tuto částku kupujícímu na jeho účet, a to v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní od doručení projevu vůle odstoupit od smlouvy.

5.4       Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu nebo písemně. V odstoupení je kupující povinen identifikovat objednávku.

5.5       V případě platného odstoupení od kupní smlouvy před dodáním zboží Kupujícímu je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu, pokud tato byla uhrazena.

5.6       V případě, že bude od kupní smlouvy odstoupeno po dodání zboží, je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu až poté, kdy kupující vrátí prodávajícímu zboží.

5.7       Náklady na vrácení zboží (zejm. balné + doprava) nese kupující.

5.8       Prodávající nejpozději do 5 dnů od přijetí zboží zkontroluje jeho stav. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.9       Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny delšího než 5 dnů.

5.10      Kupující bere na vědomí, že zboží zaslané prodávajícímu zpět na dobírku nebude převzato.

 

6.         Doprava a dodání zboží

6.1       Způsob doručení volí kupující v objednávce zboží z následujících alternativ:

            6.1.1 osobní odběr ve skladu prodávajícího na adrese Újezd 66, 294 42 Luštěnice (zdarma)

            6.1.2 prostřednictvím dopravce TOPTRANS - zpoplatněno - cena přepravy zboží na adresu udanou       kupujícím je smluvní cena přepravce a je závislá na hmotnosti a vzdálenosti přepravovaného zboží. Tato      cena smluvní přepravu je uvedena (kalkulována) v objednávce.

6.2       Podrobnosti o přepravě služeb jsou uvedeny na webové adrese: www.toptrans.cz.

6.3       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující veškerá rizika spojená s takovou dopravou a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. A zároveň skladné ve výši 0,1% kupní ceny denně, minimálně však ve výši 1.000,- Kč denně.

6.5       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem přepravního listu bez výhrad kupující stvrzuje neporušenost obalu a nelze tak závadu v přepravě reklamovat.

6.6       Další práva a povinnosti smluvních stran mohou být upraveny dodacími podmínkami.

 

7.         Práva z vadného plnění

7.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

7.2       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době šesti měsíců od převzetí, což se však nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání, manipulace či ošetřování, nebo vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně) nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat.

7.3       Kupující bere na vědomí, že fotografie uvedené u zboží mohou v některých případech zkreslovat barvu zboží, což nepředstavuje vadu zboží, zároveň kupující bere na vědomí s ohledem na povahu přírodních materiálů, že zboží může mít odchylky v barevnosti či v prokreslení kamene.

7.4       Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, je prodávána jako opotřebená, je prodávána se slevou pro určitou vadu anebo pokud kupující či jiná osoba odlišná od prodávajícího vadu sama způsobila.

7.5       Při uplatnění práv z vady věci, je kupující povinen přiložit kopii nebo originál prodejního dokladu, dále je povinen popsat předmětnou vadu a přiložit aktuální kontaktní údaje (vč. emailové adresy).

7.6       Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

7.7       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

7.8       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit případný reklamační řád prodávajícího.

7.9       Prodávající nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk kupujícího a nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazeného kupujícím, na jehož základě došlo ke vzniku škody.

7.10      Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady písemně reklamovat u prodávajícího nejpozději do 48 hod emailem na info@topgranite.cz od převzetí zboží. Neučiní-li tak, má se za to, že zboží je v tomto ohledu bez vad.